ALGEMENE VOORWAARDEN STOOPLAW ADVOCATEN

ARTIKEL 1
De huidige algemene  voorwaarden  zijn  van  toepassing  op  alle  prestaties geleverd  door  een advocaat,  lid van de groepering StoopLaw Advocaten.
StoopLaw Advocaten is een  groepering  van  advocaten  en  heeft  geen  eigen  rechtspersoonlijkheid,  de  advocaten  treden  individueel op voor hun eigen rekening of voor hun vennootschap.

ARTIKEL 2
Facturen van erelonen en onkosten zijn betaalbaar uiterlijk 8 dagen na verzending van de factuur.
De gehanteerde tarieven worden transparant uiteengezet naar de cliënt toe.
De door de advocaten gehanteerde of gepubliceerde tarieven zijn allen exclusief BTW.
Elke betwisting moet binnen 5 werkdagen na verzending van de factuur worden kenbaar gemaakt.
Deze betwisting dient te gebeuren per aangetekend schrijven en moet gemotiveerd zijn. Elke klacht na verloop van deze tijd is ongegrond.
Het niet-betalen van een factuur brengt de opeisbaarheid met zich mee van alle overige openstaande en nog niet vervallen facturen.
De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van die factuur.

ARTIKEL 3
In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder dat een aanmaning moet worden verstuurd, een verwijlsinterest  verschuldigd  aan  een  intrestvoet  van  10  %  per  jaar, eveneens  te  vermeerderen  met  een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het totale factuurbedrag (deze schadevergoeding kan niet minder bedragen dan € 250), behoudens in het geval dat de wettelijke intrest hoger ligt.
Indien de betalingstermijn overschreden is,  kan  de  behandelende  advocaat  zijn activiteiten  stopzetten,  zonder  dat  hierdoor  enige  aansprakelijkheid  kan worden opgelopen door de behandelende advocaat.

ARTIKEL 4
Partijen komen overeen dat er tussen al hun wederzijdse vorderingen dadelijk compensatie optreedt vanaf het  ontstaan  van  de  respectievelijke  vorderingen,  met  inbegrip  van  de  nog  niet  zekere,  vervallen of opeisbare vorderingen en met inbegrip van alle vorderingen die afhangen van een toekomstige voorwaarde, waaronder ook alle om welke reden ook verschuldigde schadevergoedingen (inclusief de schade, onkosten of uitgaven) overeenkomstig de wet van 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden.

ARTIKEL 5
De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten is gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, waarbij de advocaten zich hebben onderschreven via de Balie.
De   aansprakelijkheid t.a.v. de cliënt is beperkt   tot   het   bedrag   dat   wordt   gedekt   door   de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
De  aanspraak  tot  schadevergoeding  wegens  een  fout  die  aanleiding  kan  geven  tot  schadevergoeding, vervalt één jaar nadat de prestatie werd geleverd.
De advocaat heeft in geen geval een resultaatsverbintenis t.a.v. zijn cliënt.

ARTIKEL 6
Het Belgisch recht is van toepassing.
De  Rechtbanken  van  Antwerpen  zijn  bevoegd.