AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN

U wordt hiermee zowel privé als in uw beroepsleven geconfronteerd.

U sluit bijvoorbeeld een contract af maar uw contractspartner doet niet wat er afgesproken is.

Er is sprake van een contractuele fout indien Uzelf en/of uw contractspartner de overeenkomst niet uitvoert zoals afgesproken, waardoor er schade voor de ene of de andere partij ontstaat, welke dient vergoed te worden.

Indien u ingevolge een fout of onzorgvuldigheid van een derde schade lijdt, is er sprake van een buitencontractuele fout, waarop art. 1382 e.v. B.W. van toepassing is. Dit artikel stelt dat elke daad van de mens, onzorgvuldigheid of nalatigheid, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens schuld de schade is ontstaan, verplicht deze te vergoeden.

Men kan bovendien aansprakelijk gesteld worden niet alleen voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad, maar ook voor de schade, die veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men moet instaan, of van zaken die men onder zijn bewaring heeft (bv. vader en moeder voor hun minderjarige kinderen; de eigenaar voor de schade veroorzaakt door zijn dier; de eigenaar van een gebouw voor instorting, indien deze schade het gevolg is van verzuim van onderhoud of gebrek in de bouw, enz.).

In deze gevallen dient er steeds sprake te zijn van een fout, schade en een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade.

Het is ook mogelijk dat er sprake is van schade zonder een fout/onzorgvuldigheid (foutloze aansprakelijkheid).

Vaak heeft u in deze procedures recht op tussenkomst van uw rechtsbijstandverzekeraar,die de kosten en / of ereloon van uw advocaat ten laste nemen.

StoopLaw Advocaten heeft een ruime ervaring in het adviseren en het voeren van procedures in deze materie.

Een notaris komt u meermaals in uw leven tegen.

Dit kan als openbaar ambtenaar bij het verlijden van notariële aktes zijn of als persoonlijk raadsman die u met raad en daad bijstaat bij belangrijke fases in uw leven.

Maar wat als die notaris een fout maakt, waardoor u schade lijdt, dan komt mogelijks zijn beroepsaansprakelijkheid in het gedrang.  Betreft het een contractuele, dan wel buitencontractuele fout?

Hoe ver reikt de informatieplicht, onderzoeksplicht, de algemene bijstandsplicht van de notaris? Tot wie dient u zich te richten om een schadevergoeding of herstel van de schade te bekomen : de notaris, het notariskantoor of zijn verzekeraar? Hier kan u zich best laten adviseren en bijstaan door een advocaat gespecialiseerd in het notarieel (aansprakelijkheids)recht.

Is er tijdens een operatie een medische fout gebeurd of een (on)voorzienbare complicatie opgetreden? Het is niet altijd evident om een medische fout ook daadwerkelijk te bewijzen omdat de arts een inspanningsverbintenis heeft, zodat dit vaak voor discussie zorgt. Bovendien is het een ingewikkeld kluwen om de juiste partij aan te spreken indien er inderdaad een medische fout gebeurd is. Wie is er verantwoordelijk : de arts zelf, dan wel het ziekenhuis ? Naast het fysieke leed, dat vaak het gevolg is van bv. een medische fout, volgt er vaak nog een lange juridische lijdensweg, waarbij u zich best kan laten bijstaan door een advocaat, die u het juiste advies kan verschaffen, eventueel aangifte kan doen bij het Fonds voor medische ongevallen, dan wel een procedure inleiden voor de bevoegde rechtbank en u vertegenwoordigen in rechte.

U kan met verschillende schadegevallen geconfronteerd worden, waarin  soms rechtsbijstand voorzien is afhankelijk van uw polis.

In dat geval kan u zelf een advocaat naar keuze aanstellen, waarbij de kosten en / of ereloon van uw advocaat door uw rechtsbijstandsverzekeraar gedekt worden.

Dit kan o.a. zijn opgenomen in uw autoverzekering, familiale verzekering, blokpolis, brandverzekering, arbeidsongevallenverzekering

Welke stappen moet ik bv. zetten indien ik slachtoffer ben van waterschade in mijn woning, waarbij de oorzaak vermoedelijk bij de buren ligt? Welke verzekering dien ik hiervoor aan te spreken? Welke schade wordt al dan niet gedekt?  Wat met de franchise? Om problemen bij dergelijke schadedossiers te vermijden, hebben beide partijen idealiter een woningverzekering (de zogenaamde ‘brandverzekering’) en een verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’. De aansprakelijke partij kan een beroep doen op één van beide polissen om de tegenpartij (de buren of hun verzekeraar) schadeloos te stellen.

Hiervoor kan u steeds bij StoopLaw Advocaten terecht.

Ook indien er een discussie zou ontstaan met uw verzekeraar of een schadegeval al dan niet gedekt wordt, dan wel omtrent de omvang van de dekking door de verzekeraar, kan u steeds bij StoopLaw Advocaten terecht.

OVEREENKOMSTEN- EN VERBINTENISSENRECHT

In het dagelijks leven sluit u vaak contracten, waarbij u toch maar best steeds de kleine lettertjes kan lezen en nazicht / advies aan een advocaat kan vragen. U kan bij StoopLaw Advocaten terecht voor nazicht en redactie van uw contracten, beëindiging en ontbinding van contracten, bijstand bij moeilijkheden bij de uitvoering van contracten, …

Het contracten- en verbintenissenrecht is bijzonder ruim en uiteraard van toepassing in verschillende rechtstakken, zoals bv. de koop-verkoop van een onroerend goed, het afsluiten van een huurovereenkomst, het sluiten van een aannemingsovereenkomst, arbeidsovereenkomst, enz.

StoopLaw Advocaten kan u bijstaan in deze verschillende vakgebieden, zowel voorafgaandelijk kunnen we u adviseren bij het sluiten van de contracten, dan wel in een later stadium oplossingen zoeken indien er problemen ontstaan bij de uitvoering / ontbinding van de contracten.

HANDELSRECHT

Wij staan u graag bij in het ondernemingsrecht in ruime zin.

Tussen onze klanten zitten zelfstandige ondernemers, KMO’s  en grote bedrijven. Wij zijn er bij het opstarten van uw zaak, (welke vennootschapsvorm gaat u kiezen, zijn uw algemene voorwaarden klaar, gaat u op commissie werken, sluit u een geldige handelshuurovereenkomst etc.) en blijven u bijstaan (overeenkomsten allerhande, vennootschapsrecht, commerciële contracten -franchise, mededinging, alleenverkoop-,  marktpraktijken, “solden”, productaansprakelijkheid)  tot eventueel zelfs de beëindiging (sluiting, vereffening…) .

Ook de onderneming in moeilijkheden kan bij ons terecht. Misschien is er een mogelijkheid om bepaalde herstructureringen door te voeren of kan er door incasso een betalingsachterstand ingelopen worden.

Als extra dienstverlening bieden wij ook een algemene audit aan een vooraf bepaalde prijs waarbij wij ter plaatse een aantal documenten komen nakijken en optimaliseren.

Uw facturen blijven onbetaald, nu uw schuldenaar in gebreke blijft de betalingen te voldoen. StoopLaw Advocaten kan u bijstaan om uw schuldenaar in gebreke te stellen, dan wel via gerechtelijke weg uw facturen invorderen bij de bevoegde rechtbank en indien nodig verder uitvoeren via tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder.

StoopLaw Advocaten kan u tevens bijstaan om onterechte of onjuiste facturen te betwisten en uw belangen voor de rechtbank te verdedigen.

In het kader van onze dienstverlening in het ondernemingsrecht is het vennootschapsrecht uiteraard zeer belangrijk.

We kunnen u informeren over o.a. de keuze van de vennootschapsvorm (zelfs wat VZW’s en stichtingen betreft, kunnen wij u bijstaan!), de oprichting en de formaliteiten die hierbij gepaard gaan. Neemt u modelstatuten of passen we deze aan. Gaan de aandeelhouders een overeenkomst opstellen?

Wellicht kunnen we u ook helpen bij het opstellen van een management overeenkomst.  Ook de aansprakelijkheid van enerzijds de “managers”, dan wel de bestuurders en/of directie zijn belangrijke punten waarover u zich best informeert.

Verder kunnen we u bijstaan in geschillen tussen aandeelhouders, bescherming van uw belang als minderheidsaandeelhouders, etc. en begeleiden wij overnames / fusies / splitsingen en  herstructureringen.

Als extra dienstverlening bieden wij ook een algemene audit aan een vooraf bepaalde prijs waarbij wij ter plaatse een aantal documenten komen nakijken en optimaliseren.

Hoe bescherm ik mijn merk, wat met recht op afbeelding, kan ik mijn uitvinding beschermen via het octrooirecht? Een antwoord op deze en vele andere vragen omtrent het auteursrecht, mediarecht, tekeningen- en modellenrecht, kunnen van enorm belang zijn, niet alleen voor particulieren, maar ook en vooral voor (startende) ondernemingen.

Bij StoopLaw Advocaten kan u terecht voor al uw vragen en bijstand hieromtrent.

Wie is er aansprakelijk indien er tijdens het vervoer van uw goederen iets gebeurd of wat kan u doen indien er beslag gelegd wordt op uw goederen bij een transporteur.

Wanneer gaat de eigendom over, van zodra de goederen het magazijn verlaten hebben?

Wij helpen u graag om uit dit kluwen te geraken.

VASTGOED

StoopLaw advocaten helpt u bij zeer uiteenlopende problemen met uw vastgoed.

Misschien heeft u een compromis getekend en weigeren de eigenaars plots door te gaan met de verkoop?

Ook in gevallen van burenhinder kunnen wij voor u optreden.

U liet werken uitvoeren en nu blijkt er waterschade te zijn. Kan u de architect of aannemer aanspreken?

Wij staan u verder bij inzake eigendomsrecht, leegstand en verkrotting, appartementsrecht, erfdienstbaarheden, pacht, erfpacht, recht van opstal , koop- verkoop, voorkooprechten etc.

De wet bepaalt dat de huur van onroerende goederen of gedeelten ervan die worden gebruikt voor het drijven van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman welke rechtstreeks in contact staat met het publiek, met name een handelaar dus, onder de specifieke handelshuurwetgeving valt.

Dit is dus een feitenkwestie die los staat van wat er eventueel op papier staat.

Deze wetgeving is zeer formalistisch. De duur, hernieuwing, opzeg en zelfs prijsverhogingen worden grotendeels bepaald door de wet.

Het is dus raadzaam u hierover te informeren!

Ook de woninghuur heeft een aantal bepalingen in de wet waarvan niet mag worden afgeweken. En wat doet u indien uw huurders niet betalen?

Of misschien huurt u zelf een woning en blijft de verhuurder in gebreke een lekkend dak ter herstellen of vreest u dat de verwarmingsinstallatie gevaarlijk is voor uw gezondheid.

StoopLaw Advocaten staat u bij voor de Vrederechter indien nodig.

Sinds kort is er bovendien regelgeving die de situatie van pop-ups regelt. Ook met vragen hierover kan u bij ons terecht.

FAMILIERECHT

Het personen- en familierecht omvat verschillende factoren, waarbij StoopLaw Advocaten u kan bijstaan :

 • echtscheidingen en nietigverklaringen van het huwelijk;
 • problemen tussen ongehuwde samenwoners (wettelijk of feitelijk);
 • minderjarigen: ouderlijk gezag, verblijfsregeling, plaatsingen en andere maatregelen in het kader van jeugdbescherming, voogdij, adoptie en afstammingsgeschillen
 • alimentatieregelingen: tussen echtgenoten, ex-echtgenoten, ten aanzien van kinderen
 • afstamming, erkenning / ontkenning vaderschap
 • adoptie, …

Dit zijn belangrijke momenten in uw leven waarbij StoopLaw Advocaten u graag discreet in bijstaat.

Wanneer koppels bijvoorbeeld uit elkaar gaan (gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend), komt er naast de emotionele kant, ook een administratieve rompslomp bij.

Een advocaat kan met empathie, doch op objectieve wijze, abstractie maken van de belangrijke zaken en uw belangen op de best mogelijke manier behartigen om de zaak in goede banen te leiden, met het belang van de cliënt en de kinderen voorop.

Dit betreft o.a. vereffening en verdeling van huwelijksvermogens, onverdeeldheden en nalatenschappen, schenkingen en testamenten.

Hoe uw vermogen regelen, vereffenen en verdelen bij echtscheiding, dan wel bij een overlijden. Indien hieromtrent betwistingen bestaan, kan de aanstelling van de notaris gevraagd bij de familierechtbank.

Indien een geesteszieke persoon zich in één van de volgende toestanden bevindt:

– waarbij zij hun eigen gezondheid en veiligheid ernstig in gevaar brengen;

– of waarbij zij een ernstige bedreiging vormen voor andermans leven of fysieke integriteit

kan de geesteszieke voor een beperkte tijd gedwongen opgenomen worden in een ziekenhuis voor observatie of in een gezin.

Deze maatregel kan enkel bij een gerechtelijke beslissing worden bevolen, nl. door de bevoegde Vrederechter.

StoopLaw Advocaten kan u bijstaan bij een verzoek tot opname van een persoon in een psychiatrische instelling, door het neerleggen van het verzoekschrift, dan wel bijstand verlenen  bij een gedwongen opname, waarbij de advocaat in kwestie het dossier ter griffie zal inkijken, nagaan of aan de vormvereisten is voldaan, de cliënt bezoeken in de psychiatrische instelling en bijstaan ter zitting van de Vrederechter in raadkamer en het dossier verder opvolgen.

Geesteszieken hebben, behoudens tegenbewijs, recht op bijstand van een pro deo-advocaat, waarbij StoopLaw Advocaten u kan bijstaan.

Indien een persoon niet meer zelf zijn eigen inkomsten en uitgaven kan beheren, of zelf geen belangrijke beslissingen kan nemen over zijn persoon, kan een bewindvoerder worden aangesteld over de persoon en / of de goederen. Vaak gaat het om zieke of oudere personen, of personen met psychologische problemen, maar het kan ook evengoed worden aangevraagd voor personen  met een zware koopverslaving, bij alcoholisme en / of drugsverslaving,…

De Vrederechter bekijkt het geval per geval of de beschermende maatregel daadwerkelijk nodig is.

Bij StoopLaw Advocaten kan u terecht voor het aanvragen van een bewindvoerder over de persoon en / of de goederen van de te beschermen persoon of andere beschermende maatregelen.

Hiertoe worden de nodige stukken verzameld, een verzoekschrift opgesteld en neergelegd bij de bevoegde Vrederechter.

StoopLaw Advocaten beschikt in haar team over een advocaat die door de Vrederechter herhaaldelijk wordt aangesteld als bewindvoerder over de persoon en / of de goederen van de te beschermen persoon.

Als een minderjarige of de verlengde minderjarige geen ouders meer heeft, of zijn enige bekende ouder overleden is of als geen van de ouders in staat is om het ouderlijk gezag uit te oefenen, kan er door de Vrederechter een voogd worden aangesteld, i.e. een handelingsbekwame persoon, vaak een advocaat, die instaat voor de persoon en de goederen van een onbekwame minderjarige.

De voogd zal ook jaarlijks verantwoording moeten afleggen bij de Vrederechter over zijn beheer en over de zorg voor de persoon van de minderjarige. Voor belangrijke beslissingen en daden van beschikking zal de voogd ook telkens de machtiging moeten vragen van de Vrederechter, bijvoorbeeld een goed van de minderjarige verkopen, een erfenis namens de minderjarige aanvaarden of verwerpen, enz.

StoopLaw Advocaten beschikt in haar team over een advocaat die door de Vrederechter geregeld wordt aangesteld als voogd, maar ook als voogd van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

SOCIAAL RECHT

StoopLaw Advocaten is zowel gespecialiseerd in individueel als collectief arbeidsrecht.

Ook hier geldt dat een correcte en praktische begeleiding het ontstaan van problemen in de toekomst kan voorkomen dan wel aanzienlijk verminderen.

Uiteraard treden wij ook voor u op in procedures waar nodig.

Een greep uit de mogelijke toepassingen binnen het ontslagrecht:

 • U bent ontslagen en wenst informatie (dringende reden?, outplacement, werkloosheidsreglementering)
 • U moet herstructureren en heeft vragen over de mogelijke scenario’s ( waaronder collectief ontslag)
 • U wordt als expat uitgestuurd, wat met uw Belgische arbeidsovereenkomst?
 • U werkt zowel in België als Nederland, wat gebeurt er als de opdracht in het buitenland eindigt?
 • U wenst ontslag te nemen en wilt weten of u het niet-concurrentiebeding moet respecteren?
 • U wenst het loon van uw werknemers te optimaliseren binnen de wettelijke grenzen (car policy, onkostenvergoedingen)?

StoopLaw Advocaten heeft ervaring met ontslagen, herstructureringen, arbeidsovereenkomsten, de kwalificatie van de arbeidsrelaties: zelfstandige/werknemer, tijdskrediet, flexibele benadering van de arbeidsvoorwaarden, collectief arbeidsrecht, pensioenen, simultane tewerkstelling, grensoverschrijdende fusies – werknemersmedezeggenschap, procedures, overgang van onderneming, …

Ook wanneer er zich een arbeidsongeval voordoet of u er het slachtoffer van bent, dan is StoopLaw Advocaten de juiste keuze om u bij te staan door onze ruime ervaring in zowel het arbeidsrecht, als het verzekeringsrecht.

Het sociaal strafrecht behoort ook tot onze specialiteit.

Als extra dienstverlening bieden wij ook een algemene audit aan een vooraf bepaalde prijs waarbij wij ter plaatse een aantal documenten komen nakijken en optimaliseren.

Als werkgever in België dient u zich bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) te registreren. U dient uw werknemers aan te melden en voor hen sociale bijdragen betalen a.d.h.v. werkgevers- en werknemersbijdragen.

Maar ook als particulier of “kleine zelfstandige” komt u in aanraking met het sociale zekerheidsrecht.

U ontving een schrijven waarbij u wordt aangemaand bijdragen te betalen als zelfstandige in bijberoep, terwijl u er van uit gaat dat u een onbezoldigd mandaat als bestuurder uitoefent? U kreeg een sociale inspectiedienst over de werkvloer? Uw vennootschap ontvangt gedetacheerde werknemers van binnen/buiten de EU, wat moet u doen?

U gaat werknemers tijdelijk uitzenden naar de VS; blijven zij onder het Belgisch systeem van Sociale Zekerheid?

U nadert het einde van uw loopbaan maar heeft jaren geleden nog in Nederland gewerkt en u vraagt zich af wat hiervan de gevolgen zijn voor uw pensioen?

U liet werken uitvoeren en uw aannemer werkt met onderaannemers?

Ook hier geldt dat een correcte en praktische begeleiding het ontstaan van problemen in de toekomst kan voorkomen, dan wel aanzienlijk verminderen en kan StoopLaw Advocaten u hier in bijstaan.

Uiteraard treden wij ook voor u op in procedures waar nodig en dit zowel voor de arbeidsrechtbank als voor de correctionele rechtbank

Wanneer de schulden zich opstapelen en u niet meer in staat bent om uw schulden op duurzame wijze te betalen, kan de collectieve schuldenregeling soelaas brengen. De collectieve schuldenregeling heeft immers als doel de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, met name hem in staat te stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden.

Bij StoopLaw Advocaten kan u zich laten bijstaan door een advocaat die voor u het verzoekschrift opstelt om toegelaten te worden tot de procedure van collectieve schuldenregeling, de nodige stukken verzamelt en het verzoekschrift neerlegt ter griffie van de Arbeidsrechtbank.

StoopLaw Advocaten beschikt in haar team ook over een advocaat die is opgenomen op de erkende lijst van schuldbemiddelaars, die frequent door de Arbeidsrechtbank wordt aangesteld als schuldbemiddelaar.

STRAFRECHT

StoopLaw Advocaten staat u bij in uw verdediging voor de correctionele rechtbank, indien u gedagvaard wordt voor de correctionele rechtbank, dan wel van bij de eventuele voorlopige hechtenis. De advocaat in kwestie doet het nodige om ter griffie het dossier in te kijken en uw verdediging ter zitting op zich te nemen en dit naar best vermogen.

Ook wanneer u slachtoffer bent geworden van een misdrijf, kan u bij StoopLaw Advocaten terecht. Met bijstand van een advocaat kan u zich burgerlijke partij stellen en uw geleden schade terugvorderen.

VERKEERSRECHT

Indien u vervolgd wordt voor een verkeersovertreding en u zich dient te verantwoorden voor de politierechtbank (snelheidsovertreding, dronken rijden, vluchtmisdrijf, enz.) of als u betrokken bent in een verkeersongeval, kan u zich best laten bijstaan door een advocaat.

Vaak is in uw autopolis rechtsbijstand voorzien, waarbij u een advocaat naar keuze kan aanstellen. Uw rechtsbijstandsverzekeraar zal dan instaan voor betaling van het ereloon en de kosten van uw advocaat.

Als u schade heeft geleden ten gevolge van een ongeval, kan u zich burgerlijke partij stellen en zowel de materiële, als lichamelijke letselschade terugvorderen van de aansprakelijke partij / diens verzekeraar.

Ook bedrijven kunnen burgerlijk aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of verkeersovertredingen van hun werknemers. Daarnaast kunnen bedrijven ook strafrechtelijk vervolgd worden voor misdrijven zoals bv. het niet verstrekken van de identiteit van de overtreder, overlading, gebrek aan keuring, … waar strenge sancties en vooral hoge geldboetes op staan. Ook hier is de bijstand van een advocaat ten zeerste aan te raden en zal ook in de meeste gevallen rechtsbijstand voorzien zijn, zodat de kosten van uw advocaat gedekt zijn.

StoopLaw Advocaten kan u bijstaan bij zowel de strafrechtelijke, als burgerrechtelijke verdediging van uw belangen.